Theses 

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda – Markéta Kubíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Markéta Kubíčková

Master's thesis

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda

Anotácia: Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu společnosti zaměřující se na prodej vlastnoručně navrženého oblečení prostřednictvím webové aplikace, na jehož základě bude posouzena realizovatelnost a ekonomická výhodnost daného podnikatelského záměru. Tematicky je práce rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje teoretická východiska, definici podnikatelského plánu, vymezení jeho základních druhů, popis struktury plného plánu a jeho využití při žádosti o dotaci. Konkrétní podoba plánu se nachází v navazující praktické části. Obsahuje shrnutí, popis společnosti a její cíle, popis produktu a produkčního procesu, analýzu odvětví a trhu, charakteristiku distribuce a propagace, kalkulaci ceny a cenovou strategii, vybrané dodavatele, popis organizace řízení, finanční plán ve třech variantách vývoje, analýzu rizik a harmonogram projektu.

Abstract: The aim of the thesis is to create a business plan focusing on selling self-designed clothes through a web application, on the basis of which the feasibility and economic advantage of the business plan will be assessed. Thematically, the plan is divided into two parts. The first part covers the theoretical background, the definition of the business plan, description of its basic types, description of the structure of full plan and its use in the grant application. The specific form of the plan is located in the following practical part. It contains summary, description of the company and its objectives, description of the product and the production process, analysis of industry and market, characteristics of the distribution and promotion, price calculation and pricing strategy, the selected suppliers, description of management, financial plan in three variants of development, risk analysis and project schedule .

Kľúčové slová: podnikatelský plán, finanční plán, marketingový mix, oděvní průmysl, krejčovství, business plan, financial plan, marketing mix, clothing industry, tailoring

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 11:10, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz