Theses 

CONTROLLING VO VYBRANEJ PREVÁDZKE CESTOVNÉHO RUCHU – Filip Šedzmák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu

Filip Šedzmák

Bakalářská práce

CONTROLLING VO VYBRANEJ PREVÁDZKE CESTOVNÉHO RUCHU

Anotace: V zahraničí je controlling považovaný a veľmi využívaný pri riadení podnikateľského subjektu. Na Slovensku sa controlling vyskytuje zatiaľ len zriedka, ale postupne sa zaraďuje medzi metódu, ktorá predovšetkým napomáha k dosiahnutiu cieľov v podnikateľskom sektore. Bakalárska práca je venovaná historickému vývinu controllingu, hlavným definíciám, deleniu, funkciám a využitiu controllingu v podniku. Navrhuje začleniť controllingový orgán do organizačnej štruktúry podniku a na základe toho vytvoriť pracovnú pozíciu ,,controllera“. Analytická časť práce je venovaná ako podniky cestovného ruchu využívajú controlling s akcentom na konkrétne hotelové zariadenie, ktoré sa nachádza vo Vysokých Tatrách. Analyzuje hotelový podnik, jeho controlling a využitie praxi. Analýza sa venuje skúmaniu jednotlivých ukazovateľov hotela za obdobie štyroch rokov. Ukázalo sa, že hotel je oproti minulým rokom v čoraz väčšom zisku aj keď nemá samostatnú pracovnú pozíciu controllera tak vie využívať controlling vo svoj prospech. Záverečná časť bakalárskej práce je poukázať na ďalšie možnosti a trendy využívania controllingu, pomôcť, skvalitniť a správne využívať controlling v podniku.

Abstract: Controlling is widely used in the management of the business entity abroad. In Slovakia, however, the presence of controlling is rather rare, although it is gradually becoming classified as a method that aims to help to achieve the goals in the business sector.The Bachelor thesis is devoted to the historical development of controlling, its main definitions, divisions, functions and the use of controlling in the enterprise.The work proposes to incorporate the controlling as such into the organisational structure of the business and on the basis of this create the position of a ´controller´.The empirical part of the thesis deals with the issue of using controlling in the tourism businesses with the focus on the hotel located in the High Tatras. The work analyses the enterprise, its controlling and the use in practice. The analysis focuses on investigation of hotel´ s characteristics over a period of four years. It turned out that the hotel is in comparison to the preceding years in an increasing profit even though there is not created a job position of a controller. In spite of that the hotel management knows how to use the controlling in its favour.The final part of Bachelor thesis points to the other possibilities and trends in using controlling. It also aims to help and improve the right usage of controlling in practice.

Klíčová slova: Controlling, Controller, Manažment, Analýza controllingu. Controlling, Management, Analysis and Controlling.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Šedzmák Filip 2015 BP Šedzmák Filip 2015
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz