Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.

Disertační práce

Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době vrcholného baroka

Stories of a Proud Submission. The Aristocracy of the Bohemian Lands and Imperial Court at the Height of Baroque
Anotace:
Disertační práce je věnována průzkumu elitní vrstvy šlechtické společnosti v období, spojeném v českých dějinách s vládou tří po sobě jdoucích habsburských panovníků Leopolda I., Josefa I. a Karla VI., tedy panovníků, kteří byli nejen českými králi a monarchy habsburské říše, ale současně také římsko-německými císaři. Spis se zaměřuje na problém, jenž zásadní měrou ovlivňoval politický, hospodářský …více
Anotace:
í, včetně průhledu do neutěšené situace, jaká v armádě té doby panovala. Jan Bedřich z Valdštejna se stal na stránkách této práce především protagonistou další fáze závažného soupeření církve s centralizovanou světskou mocí; postava Erdmundy Terezy z Ditrichštejna zase jistým symbolem, skrze nějž je možné aristokratickou svatbu doby baroka prezentovat nejen jako kulminační bod kariéry dvorní dámy, …více
Abstract:
The thesis is about research into the elite level of aristocratic society during a period connected in Bohemian history with the rule of three consecutive Habsburg rulers, Leopold I., Josef I. and Charles VI. These are rulers who were not only Bohemian kings and monarchs of the Habsburg empire, but at the same time were Roman-German Emperors, too. The paper is focused on the problem that fundamentally …více
Abstract:
an Jáchym of Žerotín was used to depict the everyday and festive life at the Viennese metropolis itself. The destinies of Leopold Antonín Šlik were among other things used to portray parts of the Habsburg-Ottoman war of the 1680s and 1690s, including a perspective of the gloomy situation that reigned in the army at the time. Jan Bedřich of Valdštejn became in this work primarily a protagonist of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Válka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta