Mgr. Petra Vokáčová, Ph.D.

Doctoral thesis

Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době vrcholného baroka

Stories of a Proud Submission. The Aristocracy of the Bohemian Lands and Imperial Court at the Height of Baroque
Abstract:
Disertační práce je věnována průzkumu elitní vrstvy šlechtické společnosti v období, spojeném v českých dějinách s vládou tří po sobě jdoucích habsburských panovníků Leopolda I., Josefa I. a Karla VI., tedy panovníků, kteří byli nejen českými králi a monarchy habsburské říše, ale současně také římsko-německými císaři. Spis se zaměřuje na problém, jenž zásadní měrou ovlivňoval politický, hospodářský …more
Abstract:
í, včetně průhledu do neutěšené situace, jaká v armádě té doby panovala. Jan Bedřich z Valdštejna se stal na stránkách této práce především protagonistou další fáze závažného soupeření církve s centralizovanou světskou mocí; postava Erdmundy Terezy z Ditrichštejna zase jistým symbolem, skrze nějž je možné aristokratickou svatbu doby baroka prezentovat nejen jako kulminační bod kariéry dvorní dámy, …more
Abstract:
The thesis is about research into the elite level of aristocratic society during a period connected in Bohemian history with the rule of three consecutive Habsburg rulers, Leopold I., Josef I. and Charles VI. These are rulers who were not only Bohemian kings and monarchs of the Habsburg empire, but at the same time were Roman-German Emperors, too. The paper is focused on the problem that fundamentally …more
Abstract:
an Jáchym of Žerotín was used to depict the everyday and festive life at the Viennese metropolis itself. The destinies of Leopold Antonín Šlik were among other things used to portray parts of the Habsburg-Ottoman war of the 1680s and 1690s, including a perspective of the gloomy situation that reigned in the army at the time. Jan Bedřich of Valdštejn became in this work primarily a protagonist of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 4. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Josef Válka, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta