Theses 

Strategický marketing ako významný faktor úspešnosti podniku – Bc. Iveta Morihlatková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Iveta Morihlatková

Diplomová práce

Strategický marketing ako významný faktor úspešnosti podniku

Strategic marketing as an important factor in business success

Abstract: The thesis consists of one theoretical part and the two parts practical. We are in it the importance of strategic marketing for tourism, with particular focus on the hotel. The aim of the thesis is to analyze the process of implementation and operation of tools and marketing strategy, marketing strategy, the subsequent proposal of the hotel. In the first part of the thesis we address the theoretical characteristics of marketing, strategic marketing, we describe different types of business analysis, marketing mix composition of services and also a theory of marketing strategy. The following second section, we give no concrete analysis of the hotel. We analyzed the environment, the application of the marketing mix, customer satisfaction reviews, we created a SWOT analysis and using results and findings of the analysis we have bridged the third chapter of the thesis. In the third chapter, we drafted a marketing strategy for the period of the Hotel Tulip future years.

Abstract: Diplomová práca pozostáva z jednej teoretickej časti a z dvoch praktických častí. Zameriavame sa v nej na význam strategického marketingu v cestovnom ruchu s konkrétnym zameraním na hotel. Cieľom diplomovej práce je analyzovať proces uplatňovania a pôsobenia nástrojov marketingovej stratégie a následný návrh marketingovej stratégie hotela. V prvej časti diplomovej práce sme sa zaoberali teoretickými charakteristikami marketingu, strategického marketingu, popísali sme rôzne druhy analýzy podnikov, zloženie marketingového mixu služieb a v neposlednom rade aj teóriu tvorby marketingovej stratégie. V nasledujúcej druhej kapitole sme sa venovali už konkrétnym analýzam hotela. Analyzovali sme jeho prostredie, aplikáciu marketingového mixu, spokojnosť zákazníkov hotela, vytvorili sme SWOT analýzu a pomocou výsledkov a zistení z týchto analýz sme sa preklenuli na tretiu kapitolu diplomovej práce. V tretej kapitole sme vypracovali návrh marketingovej stratégie Hotela Tulipán na obdobie budúcich rokov.

Klíčová slova: Analýza prostredia, Marketingový mix, SWOT analýza, Analýza spokojnosti zákazníkov, Segmentácia, Ciele marketingovej analýzy, Marketingová stratégia. Analysis of the environment, Marketing mix, SWOT analysis, Analysis of customer satisfaction, Segmentation, The objectives of the marketing analysis, Marketing strategy.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz