Jaromír Primas

Bachelor's thesis

Historie vybraných výsypek na Mostecku a její současné využití

The history of selected spoil banks in Most region and their current use
Abstract:
Post těžební oblasti, včetně severočeských výsypek, představují značný potenciál pro ochranu přírody. Obvyklá je zde přítomnost kriticky ohrožených druhů rostlin i živočichů se specifickými habitatovými nároky (organismy vyžadující síť mělkých tůní apod.). Nicméně tento potenciál značně eliminují rekultivace, což prokázala i řada studií, provedených i na severočeských výsypkách. Práce si klade za hlavní …more
Abstract:
Post mining area, including northern Bohemian dumps significant potential for conservation. Typically, there is the presence of critically endangered species of plants and animals with specific demands habitats (organisms requiring a network of shallow pools, etc.). However, this potential is greatly eliminate reclamation, as demonstrated by a number of studies conducted on the northern Bohemian dumps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Miroslav Seidl
  • Reader: Tomáš Škaloud

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava