Petra Čimborová

Bakalářská práce

Zahlazování následků hornické činnosti a obnova krajiny na území dobývacích prostorů ve správě Diamo, s. p., o. z. Odra

Reclaiming Brownfield Sites of the Diamo, s. p., o. z. Odra
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zahlazováním následků hornické činnosti v Ostravsko – karvinském revíru, zajišťované státním podnikem DIAMO, odštěpným závodem ODRA. Dále popisuje způsoby financování a uvádí jejich nákladovost.Práce popisuje vlivy hornické činnosti na zemský povrch a životní prostředí, uvádí hlavní typy rekultivací. V práci jsou popsány dvě vybrané sanačně – rekultivační stavby na území …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the liquidation of consequences of mining activities in the OKR, provided by state enterprise DIAMO, branch office ODRA. Furthermore, it describes ways of financing and indicates their costs. The thesis describes effects of mining on the earth surface and the environment, and mentions basic types of recultivation. It also describes two selected redevelopment constructions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Martin Vykrent

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava