Bc. Nikol Kornoušková

Master's thesis

Děti jako svědci domácího násilí - svěřování dětí do výchovy a úprava styku s násilným rodičem v ČR a v mezinárodním kontextu

Children As Witnesses of Domestic Violence - Placing Children in Care and an Arrengement of the Contact with a Violent Parent in the Czech Republic and in International Context
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do pěti oblastí. První část je věnována právní situaci v oblasti domácího násilí v ČR, druhá je věnovaná řízení ve věcech péče o nezletilé dítě. Ve třetí jsou shrnuty psychologické a další dopady domácího násilí na dítě, čtvrtá oblast se věnuje úpravu výchovy a styku s násilným rodičem v mezinárodním kontextu a v páté, závěrečné části rozebírám rozpory legislativy s praxí …more
Abstract:
The thesis is divided into five regions. The first part is devoted to the legal situation in the area of domestic violence in the Czech Republic, the second is devoted to the proceedings in matters of custody of minor child. In the third part there are summarizes psychological and other effects of domestic violence on children, the fourth part is dedicated to education and treatment contact with a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2012

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kornoušková, Nikol. Děti jako svědci domácího násilí - svěřování dětí do výchovy a úprava styku s násilným rodičem v ČR a v mezinárodním kontextu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická