Bc. Nikol Kornoušková

Diplomová práce

Děti jako svědci domácího násilí - svěřování dětí do výchovy a úprava styku s násilným rodičem v ČR a v mezinárodním kontextu

Children As Witnesses of Domestic Violence - Placing Children in Care and an Arrengement of the Contact with a Violent Parent in the Czech Republic and in International Context
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do pěti oblastí. První část je věnována právní situaci v oblasti domácího násilí v ČR, druhá je věnovaná řízení ve věcech péče o nezletilé dítě. Ve třetí jsou shrnuty psychologické a další dopady domácího násilí na dítě, čtvrtá oblast se věnuje úpravu výchovy a styku s násilným rodičem v mezinárodním kontextu a v páté, závěrečné části rozebírám rozpory legislativy s praxí …více
Abstract:
The thesis is divided into five regions. The first part is devoted to the legal situation in the area of domestic violence in the Czech Republic, the second is devoted to the proceedings in matters of custody of minor child. In the third part there are summarizes psychological and other effects of domestic violence on children, the fourth part is dedicated to education and treatment contact with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kornoušková, Nikol. Děti jako svědci domácího násilí - svěřování dětí do výchovy a úprava styku s násilným rodičem v ČR a v mezinárodním kontextu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická