Zuzana Tomová

Bakalářská práce

CHKO České středohoří

České Středohoří Protected Landscape Area
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na chráněnou krajinnou oblast České středohoří. V teoretické části jsou uvedeny její fyzicko-geografické poměry, kulturně historické poměry a hlavní prvky ochrany přírody. V jednotlivých podkapitolách je prezentována geologie, geomorfologie, klimatologie, pedologie i biogeografické poměry oblasti. Následují historické a současné poměry a svou vlastní podkapitolu si …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on protected landscape area České středohoří. In theorethical part are inducted its physical and geographical proportions, cultural and historical proportions and main compounds of preservation of nature. In individual subchapters are presented geology, geomorphology, climatology, pedology and also biogeographical conditions of location. Next are historical and recent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Jan Šrejber

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava