Theses 

Revue Eva 1928-1932: literatura a výtvarné umění v dobové reprezentativní revue, reflexe proměn životního stylu – Bc. Naděžda Mastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Naděžda Mastná

Diplomová práce

Revue Eva 1928-1932: literatura a výtvarné umění v dobové reprezentativní revue, reflexe proměn životního stylu

The revue Eva 1928 - 1932: the literature and visual arts in the prestigious period revue, reflection of the lifestyle changes

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza reprezentativní ženské revue Eva. Objektem bádání jsou první čtyři ročníky, které vycházely v období let 1928 – 1932. Jednalo se o exkluzivně zpracovaný a obsahově kvalitní časopis meziválečného období, který byl určen především ženám s vysokoškolským vzděláním. Při práci byl kladen důraz na uměnovědné hledisko, které v sobě zahrnuje otázky estetiky, literatury a výtvarného umění. Dílčím výsledkem práce je kulturně - společenský exkurz do období přelomu dvacátých a třicátých let dvacátého století. Důležitou část proto tvoří samostatná kapitola věnující se proměnám životního stylu. Pro zdůraznění nepopiratelného vlivu časopisu Eva na formování kulturně společenského názoru a uměleckého rozhledu svých čtenářek, byla v samotném závěru práce provedena komparace s dalšími ženskými dobovými periodiky.

Abstract: The subject of the Diploma Thesis is an analysis of the prestigious ladies' revue Eva. The research focuses on the first four years of the magazine, issued between 1928 and 1932. Eva was an exclusively designed magazine, which covered quality topics in the interwar period, and which was designated mainly to university-educated women. While working on the thesis, the aim was to emphasize the art-science criteria, which include especially the aesthetics, visual arts and literature. An socio-cultural discursion into the late twenties and early thirties forms a sectional output of the work. An independent chapter dealing with the lifestyle changes is therefore an important part of the work. At the close of the work, Eva was compared with other women magazines of the given period to emphasize its unquestionable impact on the formation of the socio-cultural opinion and artistic insight of its female readers.

Klíčová slova: Analýza reprezentativní revue, ženský časopis, meziválečné období, Československá republika, uměnovědné hledisko, estetika, výtvarné umění, literatura, ženská emancipace, intelektuální prostředí, nová žena, grafická úprava, literární analýza, žurnalistika, proměny životního stylu. Analysis of the prestigious ladies' revue, ladies magazine, interwar period, Czechoslovak Republic, art-science criteria, aesthetics, visual arts, literature, women´s emancipation, intellectual environment, new woman, graphic design, literary analysis, journalism, lifestyle changes.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz