Aleš Gorniak

Diplomová práce

Použití knihovny LibUSB v prostředí WIN32 pro komunikaci s mikropočítačem přes USB rozhraní.

Library LibUSB for Communication with Microcontroller over USB
Anotace:
Diplomová práce zkoumá možnost komunikace osobního počítače s mikrokontrolérem Atmel AVR vybaveným USB rozhraním v prostředí operačního systému Microsoft Windows s využitím knihovny LibUSB. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a specifika USB sběrnice, jejichž znalost je předpokladem pro pochopení principu komunikace po této sběrnici. Dále se tato část zabývá popisem základních vlastností mikrokonktrolérů …více
Abstract:
This master thesis researches the possibility of communication between personal computer and microcontroller Atmel AVR equipped with USB interface under the Microsoft Windows operating system with LibUSB library application. In the theoretical part it is described properties and specification of USB bus, which knowledge is premise for understanding of communication trough this bus. Further this part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Olivka
  • Oponent: David Seidl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava