Theses 

Vývoj evropské vzdělávací strategie – Mgr. Kateřina Hloušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kateřina Hloušková

Diplomová práce

Vývoj evropské vzdělávací strategie

Development of european strategy on education

Anotace: Magisterská diplomová práce, Vývoj evropské vzdělávací strategie, pojednává o evropské spolupráci ve vzdělávání od jejího počátku do současnosti s důrazem na zlomové momenty. Rovněž se věnuje specifičnosti evropské vzdělávací strategie v porovnání se vzdělávací politikou státu, tato odlišnost spočívá v rozdílném legislativním rámci, používaných nástrojích a subjektech, které ji spoluvytváří. Práce je rozdělena do čtyř částí, první obsahuje teorii vzdělávací politiky, se kterou následně porovnávám evropskou vzdělávací strategii. Věnuji se legislativnímu rámci evropské vzdělávací strategie, nástrojům, jež využívá (zejména metodě otevřené koordinace) a jejím subjektům. Druhá část pojednává o vývoji spolupráce ve vzdělávání na evropské úrovni. Zdůrazněn je počátek této spolupráce v sedmdesátých letech, místo vzdělávání v Maastrichtské smlouvě a v Lisabonské strategii. Zároveň je sledován rostoucí význam vzdělávání v celospolečenském kontextu. Ve třetí části práce sleduji principy evropské vzdělávací strategie a jejich vývoj a v poslední části se věnuji nejvýznamnějším dílčím tématům, která se v průběhu evropské spolupráce ve vzdělávání objevila. V závěru shrnuji vývoj a fungování evropské vzdělávací strategie, která doplňuje národní vzdělávací politiky.

Abstract: Masters graduation thesis, Development of european strategy on education, deals with european cooperation in the field of education from its beginning to contemporary situation with emphasis on important instants. It also describes how different is european strategy on education from national policie on education. The thesis is divided into four parts, the first contains theory of policy on education with which is subseguently compared european strategy on education. The difference consists in legislative framework, its instruments (especially open method of co-ordination) and participants. The second part deals with development of cooperation if the field of education on european level. The beginning of the cooperation in seventies is underlined as well as position of education in Maastricht Treaty and in Lisabon Strategy. Also increasing improtance of education is observed. Then the thesis offers principles of european strategy on education and its developement and also main particular topics which emerged dutiny european cooperation on education. In the end, I summarize development and behavior of european strategy on education which is complementary to national policie on education.

Klíčová slova: Vzdělávací politika, evropská vzdělávací strategie, nástroje evropské vzdělávací strategie, subjekty evropské vzdělávací strategie, principy evropské vzdělávací strategie, Lisabonská strategie. Policy on education, european strategy on education, instruments of european strategy on education, participants of european strategy on education, principles of european strategy on education, Lisbon strategy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:52, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz