Theses 

Zapojení seniorů do programu Senior akademie – Bc. Irena Chudobová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Irena Chudobová

Bakalářská práce

Zapojení seniorů do programu Senior akademie

The participation of the elderly on Senior Academy project

Anotace: Anotace Název bakalářské práce: Zapojení seniorů do programu Senior akademie Autorka práce: Irena Chudobová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Počet slov: 11 132 Bakalářská práce se zabývá očekáváním a motivací seniorů k účasti na programu senior akademie městské policie Brno. Cílem práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jaká mají senioři očekávání a motivaci k účasti v programu „senior akademie“ městské policie Brno? Práce je rozdělena do tří celků. První část je věnována vymezení teoretických pojmů, týkajících se seniorů a stárnutí, očekávání a motivaci, animaci, aktivaci a aktivizaci seniorů a přiblížení programu „senior akademie“ městské policie Brno, z nichž vyplynuly tři dílčí výzkumné otázky. Druhá část je metodologická a vymezuje cíl výzkumu a strategii výzkumu, objasňuje operacionalizaci dílčích výzkumných otázek, výběr jednotky výzkumu a techniky sběru dat. Ve třetí části jsou analyzována získaná empirická data, která jsou podkladem pro zodpovězení dílčích výzkumných otázek. V závěru práce je zodpovězena hlavní výzkumná otázka a formulováno doporučení.

Abstract: Annotation Title of the bachelor´s work: Integration of seniors into the programme Senior academy Author: Irena Chudobová Supervisor of the work: PhDr. Kateřina Kubalčíková, PhD. Number of words: 11 132 This bachelor´s work deals with the senior expectation and motivation towards the participation in the programme Senior academy of the metropolitan police Brno. The aim of the work is to make out the main research question: “What is the senior expectation and motivation towards the participation in the programme “Senior academy” of the metropolitan police Brno?” The work is divided into three parts. The first part deals with determination of theoretical concepts concerning seniors and the process of getting old, expectation and motivation, animation, activation of seniors and approaching of the programme “Senior academy” of the metropolitan police Brno, from which three partial research questions have emerged. The second part is methodological and allocates the aim and strategy of the research, clarifies the operationalization of partial research questions, the choice of research unit and data collection technique. In the third part the gained empiric data, which are the basis for making out the partial research questions, are being analyzed. In the conclusion the main research question has been answered and the recommendation has been formed.

Klíčová slova: aktivace, aktivizace, animace, aspirace, ergoterapie, expektace, motivace, naděje, norma, očekávání, potřeby, sociální fungování, stárnutí, Životní situace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seidlmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz