Michal Široký

Master's thesis

Revitalizace panelového domu, technologický postup provádění tepelné izolace ploché střechy

Revitalization Block of Flats, Technological Implementation Process of Roof Thermal Insulation
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout úpravy objektu pro celkovou revitalizaci obálky budovy. Úpravami dojde k dosažení tepelně technických požadavků na budovy. Revitalizace objektu se bude skládat z výměny oken a vstupních dveří, demontáže balkonu a jeho nahrazení předsazenými lodžiemi, zateplením fasády objektu, novým okapovým chodníkem a revitalizací střechy. Pro tento objekt jsou navrženy dvě varianty …more
Abstract:
The objective of this thesis is to propose the modification of building for general revitalization of the building envelope. Modifications will achieve the thermo-technical requirements for buildings. Revitalization of the building will be consist of replacement windows and entrance doors, disassembly the balcony and replacement with hanging loggias, facade insulation of building, new gutter and revitalization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: Pavel Vlček
  • Reader: Lucie Koňakovská

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Stavební inženýrství / Provádění staveb