Radek Řeha

Bachelor's thesis

Model technologického procesu vybraného těžebního podniku.

Model of Technological Process in Selected Mining Company.
Abstract:
V uvedené práci je vytvořena vizualizace prostředí pískovny Závada dle současných digitálních mapových podkladů. Hlavním předmětem této práce je analýza dostupných mapových podkladů různých zdrojů, jejich porovnání a vyhodnocení. Uvedená práce se také zaobírá vytvořením 3D modelu lomu s 3D modelem technologického procesu. V práci autor také představuje různé možnosti, jak využít vizualizační a analytický …more
Abstract:
This thesis is vizualization of surroundings of sandpit Závada according to obtainable digital maps. The main objective of this thesis is to analyze the obtainable maps of different sources to compare them and evaluate them. This thesis also deals with the creation of a sandpit 3D model containing 3D model of technological process. This thesis also shows different possibilities how to use visualisation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Zdeněk Neustupa
  • Reader: Roman Danel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava