Daniel Pokorný

Bakalářská práce

Výroba drobného drceného kameniva vysoké kvality pomocí dvou stupňů drcení v lomu Tarasha na Ukrajině

Production of Small Crushed Stone with High Quality Using Two Stages of Crushing in a quarry in Ukraine
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny v technologickém procesu úpravy kameniva tak, aby výstupní finální výrobky splňovaly náročné požadavky trhu na Ukrajině. V úvodní části práce je uveden stručný popis ložiska a jeho historie. V hlavní části práce je vyhodnocení netradiční sestavení úpravny a návrh o doplnění technologické linky o uzel praní. V závěru práce je technické a ekonomické zhodnocení …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is the evaluation of changes in technological proces of aggregate adjustment so that the output final products fulfill hard requirements on the market in Ukraine. In the first part of this work is a short description and history of measures. In the main part is the evaluation of innovative setting of technology and the design of supplement of technological line about stone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Ladislav Kramoliš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.