Vojtěch Vičan

Bakalářská práce

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu

The project of internal sewerage in a family house with connected to the root sewage
Anotace:
VIČAN, Vojtěch: Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu, bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB, 2021, 36 stran. Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřní kanalizace v rodinném domě s kořenovou čistírnou odpadních vod v obci Vigantice. Bakalářská práce je rozdělena na dvě dílčí části. V první …více
Abstract:
VIČAN, Vojtěch: The project of internal sewerage in a family house with connected to the root sewage, bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and HVAC, 2021, 36 pages. The bachelor's thesis deals with the design of internal sewerage in a family house with a root wastewater treatment plant in the village of Vigantice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Andrea Baďurová
  • Oponent: Ladislav Holiš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava