Mabrok Mohamed Elmrabet

Doctoral thesis

Human Resources Development and its Relation to Hotel Service Quality

Human Resources Development and its Relation to Hotel Service Quality
Abstract:
Disertační práce se zabývá hotelovým managementem v podmínkách Libye se zaměřením na řízení lidských zdrojů a jeho vliv na kvalitu hotelových služeb. Navrhuje několik nástrojů jako pomůcek pro rozhodování v oblasti dílčích hotelových aktivit, ukazuje možnosti jejich využití a komentuje jejich výsledky. Vychází rovněž z průzkumu ve vybraných hotelích libyjského hlavního města a na základě tohoto průzkumu …more
Abstract:
Thesis deals with hotel management issues in Libya focusing on human resources aspect and its influence on hotel service quality. It proposes several tools as a help for decision making in the field of particular hotel activities, demonstrates their utilization and com-ments their results. It also comes from a survey in selected hotels in the Libyan capital, and based on this survey it shows current …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Jiří Bláha
  • Reader: Jan Sucháček, Mansoor Maitah, Pavel Žufan

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Doctoral programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management