Theses 

Mezinárodní smlouvy uzavírané Evropskou unií – Mgr. Natálie Dočekalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Natálie Dočekalová

Diplomová práce

Mezinárodní smlouvy uzavírané Evropskou unií

International Agreements Concluded by the European Union

Anotace: Cílem této diplomové práce je analyzovat problematiku mezinárodních smluv uzavíraných Evropskou unií a při využití příkladů z praxe a bohaté judikatury nastínit zde vznikající problémy i možný budoucí vývoj. Práce se proto uceleným způsobem zabývá mezinárodněprávní subjektivitou a pravomocemi EU, procesem sjednávání mezinárodních smluv a jejich závazností, možnými problémy i aplikačními konflikty či přímým účinkem a možnostmi jejich prosazování. Neboť se jedná o téma s výraznými prvky mezinárodního práva veřejného, je často brán v potaz také vliv norem tohoto právního systému.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the issues of international agreements concluded by the European Union and, by using practical examples and numerous judicial cases, to outline emerging problems and possible future development. Therefore, the thesis in a comprehensive manner deals with the international legal personality of the EU, the procedure of negotiating international agreements, their binding force, potential problems and application conflicts or direct effect and enforcement possibilities. As the topic involves some significant elements of international public law, the influence of rules contained therein is taken into account as well.

Klíčová slova: Evropská unie, mezinárodní smlouva, pravomoc, přímý účinek, smíšená dohoda, demokratický deficit, Lisabonská smlouva, SDEU, WTO, European Union, international agreement, competence, direct effect, mixed agreement, democratic deficit, Lisbon Treaty, CJEU

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:17, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz