Michal Ondrušák

Diplomová práce

Možnosti nakládání s popílkem ze spalování biomasy biologickými metodami

Possibilities of utilisation of fly ash from biomass combustion by biological methods
Anotace:
Tato práce se zabývá možným využitím popílku ze spalování biomasy, zejména jako součásti pro pěstební substráty. Práce popisuje několik bioodpadů a jejich potencionální využití specifickými metodami. Pozornost je věnována také energetickému využívání biomasy v České republice. Směsi různého obsahu popílku byly osázeny dvěma druhy rostlin. Část vzorků byla zalévána přípravkem Vermesfluid. Rostliny byly …více
Abstract:
This thesis deals with the posible use of fly ash from biomas combustion, especially as the component for growing substrates. Thesis describes several biowastes and their potentional use by specific methods. Attention is also given to the energy use of biomass in Czech republic. Mixtures of various fly ash content, were planted by two species of plants. A part of samples was watered by preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Romana Cvrčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava