Petra TRNKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním

The Nursing Process on the Client with Schizophrenic Diasease
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá problematikou schizofrenního onemocnění a péčí o pacienty s ním a je zpracovaná formou ošetřovatelského procesu. Teoretická část obsahuje popis schizofrenie, klinické formy, diagnostiku, příznaky a využívané způsoby léčby. Klade důraz na model psychodynamického ošetřovatelství vytvořený Hildegard E. Peplau, tedy model interpersonálních vztahů, jeho hlavní jednotky a popis …more
Abstract:
Mine thesis deals with problematic of schizophrenia and taking care of patients with this disease and it´s compile by the form of nursing process. The theoretical part contains a description of schizophrenia, clinical manifestations, diagnosis and symptoms and used ways of treatment. Also included descriptions of psychodynamic nursing model developed by Hildegard E. Peplau, a model of interpersonal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Muchlová Mühlsteinová, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRNKOVÁ, Petra. Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrenním onemocněním. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií