Dominik Húšťava

Bakalářská práce

Porovnání přesnosti výstupu post-processingu GPS měření z různých software

Comparison of the Accuracy of the Post-processing GPS Measurement Outputs from Different Software
Anotace:
Táto práca sa zoberá porovnaním presnosti výstupov post-procesingu (PP) GPS meraní z rôznych softvérov a techník spracovania. Porovnanie je spracované na základe vlastných navrhnutých a realizovaných meraní. Pri návrhu meraní sú brané do úvahy rôzne podmienky a faktory, ktoré ich ovplyvňujú. Merania sú rozdelené na statické a kinematické. Spracovanie je realizované pomocou dvoch rôznych metód. Prvou …více
Abstract:
Thesis deals with the quality evaluation of post-processed GPS measurements from different sofwares and techniques of processing. Comparison is based on own proposed and realized GPS measurements. During the proposal of suitable measurement campaigns, various influences and effects were taken into account. Measurements are divided into static and kinematic solutions. Processing of data was realized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Michal Kačmařík
  • Oponent: David Vojtek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Geoinformatika