Lucie Dostálová

Bakalářská práce

Neformální vzdělávání v EU – Program Mládež v akci

Non-formal Education in the EU – Programme Youth in Action
Anotace:
Tato bakalářská práce si klade za cíl identifikovat význam neformálního vzdělávání a jeho podpory v rámci akčního programu Evropské unie „Mládež v akci“. A dále se zaměřuje na využívání a dopady programu v České republice.Pro tento účel je práce rozdělena do pěti kapitol. První a pátou kapitolu tvoří úvod a závěr. Druhá kapitola obsahuje vymezení vzdělávací politiky Evropské unie a její vývoj a popis …více
Abstract:
The objective of this Bachelor Thesis is to identify the importance of the Non-formal Education and its support from the European Union’s action programme “Youth in Action”. It is also focused on the usage and impact of the programme in the Czech Republic.For this purpose the Thesis is divided into five chapters. The first and the fifth chapter are an introduction and a conclusion. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Drastíková
  • Oponent: Simona Matisová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava