Theses 

Neformální vzdělávání v EU – Program Mládež v akci – Lucie Dostálová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Dostálová

Bakalářská práce

Neformální vzdělávání v EU – Program Mládež v akci

Non-formal Education in the EU – Programme Youth in Action

Anotace: Tato bakalářská práce si klade za cíl identifikovat význam neformálního vzdělávání a jeho podpory v rámci akčního programu Evropské unie „Mládež v akci“. A dále se zaměřuje na využívání a dopady programu v České republice.Pro tento účel je práce rozdělena do pěti kapitol. První a pátou kapitolu tvoří úvod a závěr. Druhá kapitola obsahuje vymezení vzdělávací politiky Evropské unie a její vývoj a popis složek vzdělávacího systému. Třetí kapitola se zaměřuje na popis cílů a principů programu Mládež v akci a na jeho strukturu. Čtvrtá kapitola je věnována podmínkám žádosti o grant z programu a statistikám podaných žádostí a jejich úspěšnosti v České republice.

Abstract: The objective of this Bachelor Thesis is to identify the importance of the Non-formal Education and its support from the European Union’s action programme “Youth in Action”. It is also focused on the usage and impact of the programme in the Czech Republic.For this purpose the Thesis is divided into five chapters. The first and the fifth chapter are an introduction and a conclusion. The second chapter contains determination of the European Union’s Educational policy and its development and description of the components of the education system. The third chapter aims at the description of the programme’s objectives and principles and also at its structure. The fourth chapter is focused on the programme’s application requirements and on the statistics of the submitted applications and its success in the Czech Republic.

Keywords: vzdělávání, neformální, vzdělávací politika, vzdělanostní společnost, Evropská unie, akční program, mládež, Česká národní agentura, grant, education, non-formal, educational policy, knowledge society, European Union, action programme, youth, Czech National Agency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Drastíková
  • Oponent: Simona Matisová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz