Theses 

Zohlednění potřeb neúplných rodin v nabídce primárních služeb pro rodiny – Mgr. Hana Kotrbáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Hana Kotrbáčková

Bakalářská práce

Zohlednění potřeb neúplných rodin v nabídce primárních služeb pro rodiny

Taking into account the needs of lone parent families in the offer of primary services for families

Anotace: Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jak jsou v nabídce primárních služeb pro rodiny zohleděny potřeby neúplných rodin? V teoretické části je nejprve představena neúplná rodina, jako rozšiřující se model rodinného soužití, který sám může nabývat různých podob. Poté jsou definovány hlavní nerovnováhy, které mohou neúplným rodinám bránit v naplňování jejich potřeb. Jako možná forma podpory v naplňování těchto potřeb jsou následně vymezeny sociální služby, které se zaměřují na primární prevenci. Výzkum, který byl proveden kvalitativní metodou polostrukturovaného rozhovoru, směřuje k porozumění pohledu poskytovatelů služeb na práci s neúplnými rodinami a k zjištění, jak jsou v jejich nabídce zohledněny jednotlivé soubory potřeb neúplných rodin. Jeho výsledky poukazují na to, že většina poskytovatelů nepovažuje za potřebné rozlišovat neúplné rodiny v nabídce svých služeb a z hlediska potřebné podpory nerozlišuje tento model rodiny od rodin úplných. V nabídce primárních služeb pro rodiny jsou poté zohledňovány především potřeby rodin v obtížné životní situaci. Z hlediska jednotlivých souborů potřeb, nabídka služeb zohledňuje především potřeby psychologické a obtíže bránící v naplnění potřeb fyziologických.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to find how the the social services take into account the needs of lone- parent families. Firstly, the lone parent family were defined as the expanding model of family life which itself can take various forms. Then the main inbalances which may hinder the fulfillment of of lone-parent families´ needs were deffined. As the possible form of support for the fullfilment of this needs the social services focusing on primary prevention were defined. The research has been done by qvalitative method of semistructured interview. Its results shows that the majority of social service providers do not see the need to distinguish the lone parent families in providing services and in the terms of support they do not distinguish the lone parent family from complete families. In offer of primary services mainly the needs of families in the difficult life situation are taken into accout. Particular consideration is given to the psychological needs and the difficulties which prevent the fullfilment of physiological needs.

Klíčová slova: proměny rodinného života, neúplná rodina, typy neúplných rodin, životní situace, potřeby neúplných rodin, sociální služby, primární prevence, changes in family life, lone- parent family, types of one parent families, life situation, needs of lone- parent families, social services, primary prevention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz