Bc. Marek Tkaczik

Master's thesis

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region

Marketingový výzkum potenciálu rozvoje v oblasti výstavby individuálního bydlení ve vybraném regionu
Abstract:
Práce je zaměřena na problematiku perspektiv rozvoje individuálního bydlení v rámci budoucího vývoje Moravskoslezského kraje. V práci jsou posuzovány budoucí klíčové aspekty, jež budou mít vliv na rozvoj výstavby v této oblasti. Po základním seznámení se zkoumanou problematikou a seznámením s použitými metodami výzkumu v teoretické části jsou v části praktické tyto metody výzkumu aplikovány. Je provedena …more
Abstract:
The Diploma thesis is focused on the issue of perspectives of development of the individual living in the context of the future development of the Moravian-Silesian region. In the thesis, there are considered future key aspects that will have an impact on the development of construction in this area. After the basic overview of the issues to be explored and presented with the methods of research in …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Reader: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.