Theses 

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region – Bc. Marek Tkaczik

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek Tkaczik

Master's thesis

Marketing research of development potential in the area of residential living in a particular region

Marketingový výzkum potenciálu rozvoje v oblasti výstavby individuálního bydlení ve vybraném regionu

Abstract: Práce je zaměřena na problematiku perspektiv rozvoje individuálního bydlení v rámci budoucího vývoje Moravskoslezského kraje. V práci jsou posuzovány budoucí klíčové aspekty, jež budou mít vliv na rozvoj výstavby v této oblasti. Po základním seznámení se zkoumanou problematikou a seznámením s použitými metodami výzkumu v teoretické části jsou v části praktické tyto metody výzkumu aplikovány. Je provedena analýza současných vnějších vlivů působících na tuto oblast a predikován další možný vývoj. Je provedeno zhodnocení produktu a popsány hlavní trendy budoucího vývoje produktu. Dále je provedena segmentace obyvatel kraje ve vazbě na předpokládanou změnu stávajícího způsobu bydlení u těchto skupin. V závěru práce je provedeno vyhodnocení zjištěných skutečností a proveden návrh možné marketingové strategie, vhodné k oslovení těchto cílových skupin.

Abstract: The Diploma thesis is focused on the issue of perspectives of development of the individual living in the context of the future development of the Moravian-Silesian region. In the thesis, there are considered future key aspects that will have an impact on the development of construction in this area. After the basic overview of the issues to be explored and presented with the methods of research in the theoretical part, the practical part applies these research methods. Analysis of the present external influences is made in this area, and predicted another possible development. There is an assessment of the product and described the main trends of future development of the product. Further segmentation of the population of the region is made in relation to the expected change in an existing housing for these groups. The conclusion contains the evaluation of the established facts and carried out possible marketing strategies appropriate to reach these target groups.

Keywords: individuální bydlení, rodinný dům, dřevostavba, hypotéka, dotace

Keywords: individual housing, family house, wooden house, mortgage, grant

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Reader: Vladimír Vavrečka, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/4664 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:09, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz