Zuzana Železníková

Diplomová práce

Jednoduché pozemkové úpravy v obci Zuberec

Simple Land Consolidation in Village Zuberec
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je představit na jedné straně pozemkové úpravy obecně, na druhé straně představit geodetické práce a činnosti v rámci pozemkových úprav Především revize a doplnění bodového pole, projekt nového uspořádání pozemků, provedení vytyčení nových hranic a vyhotovení dokumentace projektu pozemkových úprav v katastrálním území Zuberec. Práce je rozdělena do jednotlivých tematických …více
Abstract:
The aim of my script is to present landscaping in general on the one side and geodetic surveying work and activity of landscaping on the other side. Especially revision and supplementation of minor control, project of new arrangement of parcels, setting-out the new boundaries of a parcels and creating project documentation of landscaping in the administrative area Zuberec. My work is divided into separate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jitka Mučková
  • Oponent: Marian Zemen

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava