JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

Disertační práce

Vstup cizince na území státu (pohled mezinárodního, unijního a českého práva)

Entry of alien to the territory of the state (international, European Union and Czech law perspectives)
Anotace:
Smyslem této disertační práce bude popřít obecně rozšířenou tezi (v judikatuře, praxi států i teorii), že stát má absolutní volnost v otázkách rozhodování o vstupu cizince na své území v rámci výkonu své územní suverenity a že jedinou výjimku z tohoto pravidla představují maximálně smluvní závazky. Práce tak bude analyzovat v rámci jednotlivých pramenů mezinárodního práva, zda a popř. jaká omezení …více
Anotace:
lasiků mezinárodního práva (zejména E. de Vatella, jehož vliv je patrný až do současnosti) ve snaze dokázat, že tito autoři nestojí na pozici absolutní volnosti státu ve vztahu k přijímání cizinců. Kapitola 5 analyzuje základní teoretické přístupy k přijímání cizinců na ose od zastánců absolutní volnosti státu v těchto otázkách až po autory, kteří nachází v mezinárodním právu ničím neomezené právo …více
Abstract:
The key objective of this dissertation is to reject the generally accepted idea (in the case law, State practice and theory) that the State has absolute discretion in the issues concerning decision-making on allowing aliens to enter its territory within the exercise of its sovereignty and that the only exemption to this rule consists in the contractual obligations. For this reason, the dissertation …více
Abstract:
aw. Chapter 3 maps the theoretical approaches of the domestic literature on international law concerning receiving aliens from the era of the First Republic up to the present. Chapter 4 provides as historical outline of theoretical and practical approaches to receiving aliens from the period of the Old Testament up to 19th century, with the core of this chapter consisting of the analysis of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladislav David, DrSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta