Theses 

Důsledky autoritativní výchovy pro volbu vlastního rodičovského výchovného stylu (kazuistiky) – David Dvořák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

David Dvořák

Bakalářská práce

Důsledky autoritativní výchovy pro volbu vlastního rodičovského výchovného stylu (kazuistiky)

Consequences of Authoritative Upbringing for the Choice of Personal style of Education (Case Studies)

Anotace: Práce si klade za cíl zmapovat vztah mezi výchovou v dětství a vlastním rodičovským výchovným stylem. První část se zabývá problematikou výchovy. Snaží se zpřesnit pojem výchovy, souvislosti mezi výchovou a vzděláváním, popsat důsledky působení různých výchovných stylů na dítě a jeho následné chování a jednání ve společnosti. Druhá část je zaměřena na zkoumání výchovného stylu rodiny. Pokouší se zhodnotit, jaký vliv má výchovný styl rodičů na výchovu dalších generací. V práci se zabývám dospělými, kteří mají za sebou negativní zkušenost s autoritativní výchovou (byla na nich praktikována), v době, kdy její zkoumání bylo v našich zemích teprve v počátcích. Dále se zabývám CAN syndromem, jehož pojmenování, klasifikace a diagnostika bylo u nás v této době (1960 - 1990) také teprve v začátcích. Jsem si vědom, že téma je široké a rozsah bakalářské práce velmi omezený a tak se nesnažím vyvodit obecné závěry, ale pouze zhodnotit možné souvislosti se zažitou výchovou a následným výchovným stylem čtyř respondentů.

Abstract: The work aims to map the relationship between childhood and education in their own parental educational style. The first part deals with education. It seeks to refine the concept of education, the connection between education and training, to describe the effects of different educational styles on the child and his subsequent conduct and behavior in society. The second part focuses on examining educational family style. Attempts to assess the influence of parenting style of parents to educate future generations. At work I deal with adults who have had a negative experience with authoritarian upbringing (she was the one practiced) at the time of her investigation has been in our country in its infancy. I also deal with CAN syndrome, whose name, classification and diagnosis was with us at this time (1960 - 1990) also still in its infancy. I am aware that the subject is a wide range of undergraduate work is very limited, so do not try to draw general conclusions, but only to evaluate the possible relationship to experience education and subsequent educational style four respondents.

Klíčová slova: Výchova, výchovné styly, autorita, rodina, CAN syndrom.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kiryková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28011 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Dvořák, David. Důsledky autoritativní výchovy pro volbu vlastního rodičovského výchovného stylu (kazuistiky). Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:34, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz