Mgr. Jakub Ježek

Master's thesis

Smluvní svoboda v oblasti odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty a úroků z prodlení z pohledu probíhající rekodifikace soukromého práva (komparativní pohled)

Freedom of Contract in the Sphere of Liability for Damage, Stipulated Damages and Late Charges from the Perspective of the Current Recodification of Private Law (Comparative View)
Abstract:
V této diplomové práci se zabývám především svobodou obecně, smluvní svobodou, odpovědností za škodu, smluvní pokutou, úroky z prodlení a poplatky z prodlení, zejména smluvní svobodou v oblasti odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, úroků z prodlení a poplatků z prodlení z pohledu probíhající rekodifikace soukromého práva. Dále se v práci zabývám srovnáním právní úpravy obsažené v Občanském zákoníku …more
Abstract:
This thesis is concerned primarily with freedom in general, with freedom of contract, with liability for damage, with stipulated damages and with late charges, especially with freedom of contract in the sphere of liability for damage, stipulated damages and late charges from the perspective of the current recodification of private law. It also deals with comparison of legal form included with presently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2012
  • Supervisor: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta