Michaela Kolářová

Diplomová práce

Využití bílé hniloby pro anaerobní digesci bioodpadů

Use of White-Rot Fungi for Anaerobic Digestion of Biowaste
Anotace:
Předmětem diplomové práce je ověření vlivu předúpravy neautoklávované kukuřičné siláže za pomocí houby bílé hniloby na produkci bioplynu, respektive methanu v procesu anaerobní digesce. Teoretická část práce se zabývá problematikou procesu anaerobní digesce, anaerobními produkty jako jsou bioplyn a digestát, charakteristikou a použitím hub bílé hniloby. Praktická část se sestává ze dvou experimentů …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is to verify the effect of pretreatment of non-autoclaved corn silage with white-rot fungi on the production of biogas and methane in the process of anaerobic digestion. The theoretical part deals with the process of anaerobic digestion, anaerobic products such as biogas and digestate, the characteristics and use of white-rot fungi. The practical part consists of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Jiří Fiedor
  • Oponent: Kateřina Chamrádová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemické a environmentální inženýrství / Environmentální inženýrství