Theses 

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey) – Bc. Lucie Vrbová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Lucie Vrbová

Bakalářská práce

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey)

Is chronological definition of old age determined by experienced discrimination? (Secondary analysis of Ageism survey)

Anotace: Práce se zabývá otázkou určování chronologické hranice začátku stáří. Věk, jako určitá charakteristika, hraje přes domnělou představu významnou roli v našem každodenním životě. Stejně jako pohlaví se používá k základním typizacím, které nám usnadňují orientaci v sociální realitě. Z podstaty stáří, jako sociálního konstruktu, se hranice mnohdy liší dle okolností a není pevně daná. Z tohoto důvodu práce blíže zkoumá, jak je věk v definici začátku stáří obsažen, a čím by mohly být způsobeny rozdílné představy u jedinců. Jednou z hlavních proměnných, na kterou se práce zaměřuje, je zážitek negativní diskriminace (především věková diskriminace). Ta se ukázala být již v minulosti významným faktorem, který ovlivňuje například fyzický stav člověka. I v tomto případě se ukázalo, že respondenti, kteří byli vystavěni zážitku negativní diskriminací, určovali svůj subjektivní věk vyšší. Analýza se zaměřovala na více forem diskriminace a byla zde i snaha o zohlednění neuvědomělého zážitku v podobě vytvořeného Diskriminačního indexu. Ve vztahu s chronologickou hranicí začátku stáří však byla zaznamenaná slabší asociace. Na zkoumanou hranici stáří bylo významnější se podívat optikou pohlaví a věku. Dále byl zkoumán i vliv subjektivního zdravotního stavu jedinců nebo jejich vzdělanostní úrovně.

Abstract: The thesis deals with the issue of determining the initial chronological boundary of old age. The age, as a certain characteristic, has a significant role in our everyday life. As well as gender, age is used for the basic standardization which simplifies our orientation in a social reality. Because of the fact old age is comprehended as a social construct, the age boundaries vary very often according to the circumstances and they are not fixed. Therefore, the thesis focuses on the way how the age itself is contained in the definition of the beginning of old age and it also examines how individuals acquire different ways of understanding of old age. One of the main variables that the thesis focuses on is the experience of negative discrimination (especially the age discrimination). The age discrimination has already proven to be an important factor which affects the physical condition of a person, for example. Even in this case, it turned out that the respondents who were exposed to the experience of negative discrimination determined their subjective age as a higher one. The analysis focused on the various forms of discrimination with an attempt to reflect the unconscious experience in form of so called Discrimination index. However, a weaker form of association was registered in relation with chronological boundary of old age. It was rather significant to look at the examined age limit in terms of gender or age. In addition, the influence of a subjective health status and an educational level of an individual was examined as well.

Klíčová slova: Věková diskriminace, chronologická hranice začátku stáří, subjektivní věk, sekundární analýza, Age discrimination, chronological boundary of old age, subjective age, secondary analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:50, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz