Theses 

Marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. – Daniela Tylešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin

Daniela Tylešová

Diplomová práce

Marketingový výzkum zaměřený na spokojenost zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.

Customer Satisfaction Survey Focused on the Service Provision by the Public Transport Joint-Stock Company, Dopravní podnik měst Most a Litvínov, a.s.

Anotace: Cílem diplomové práce je navrhnout změny nebo opatření, které by vedly ke zlepšení spokojenosti zákazníků Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Tyto změny či opatření budou navrženy na základě výsledků šetření, týkajících se zhodnocení spokojenosti zákazníků s poskytováním městské hromadné dopravy ve městech Most a Litvínov a s poskytováním osobní linkové dopravy v příměstských oblastech. Jednotlivé části kapitol charakterizují výše jmenovanou společnost a popisují současné monitorování spokojenosti cestujících a prostředí, ve kterém společnost svoji činnost vykonává. Diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum pomocí dotazníku, z kterého jsem získávala a následně analyzovala potřebná data o tom, zda DPmML, a.s., nabízí svým zákazníkům dostatečný komfort v cestování. V závěru práce jsou na základě výsledků šetření navržena konkrétní opatření.

Abstract: The goal of this dissertation is to design changes or measures which would lead to improvement of customer satisfaction of Transport company of towns Most and Litvinov, a.s. These changes or measures would be design based on the results of investigations concerning the evaluation of customer satisfaction with the urban public transport providing in towns Most and Litvinov and with personal routes in suburban areas. Describes of particular chapters describe above company and current monitoring of passenger satisfaction and the environment in which this company operates. Dissertation is focused on marketing research with questionnaire, from which I acquired and analyzed the necessary data about whether DPmML, a.s., provides sufficient comfort in travel to its customers. In conclusion of this document are, based on the results of the investigation, proposed specific measures.

Klíčová slova: Dopravní podnik, dotazník, linková doprava, marketingový výzkum, MHD, spokojenost zákazníků, společnost

Keywords: Transport Company, questionnaire, routes transportation, marketing research, urban public transport, customer satisfaction, company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Renáta Brüschová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz