Theses 

Využití koncepčního modelu Callisty Royové při hodnocení potřeb v generaci 50+ – Bc. Zdeňka HOTAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

Bc. Zdeňka HOTAŘOVÁ

Diplomová práce

Využití koncepčního modelu Callisty Royové při hodnocení potřeb v generaci 50+

Use of the conceptual model by Calliste Roy in the evaluation of needs of the generation 50+

Anotace: Koncepční modely v ošetřovatelské péči poskytují zdravotníkům ucelený filozoficko-teoretický rámec pro poskytování péče zdravým i nemocným jedincům. Mimo jiné také přispívají k rozvoji oboru ošetřovatelství jako samostatné vědní disciplíny, přinášejí společný jazyk, možnost, jak zefektivnit komunikaci, zkvalitnit poskytovanou péči, jsou nástrojem pro hodnocení výsledků intervencí a v neposlední řadě jsou oporou pro vzdělávání a rozvoj praxe. Model Callisty Royové vznikající již v 70. letech 20. století, nazývaný jako Adaptační model, chápe člověka jako holistickou bytost, jež je v neustálé interakci s vnitřním a vnějším prostředím. Cílem ošetřovatelství dle modelu Royové je ovlivňování zdraví jedinců ve zdraví, ale i v nemoci, a dosažení jejich efektivního adaptivního chování. Naším cílem bylo zjistit, jaká jsou specifika ošetřovatelské péče v klinické a komunitní praxi u generace 50+ s využitím Adaptačního modelu Callisty Royové. V návaznosti na stanovený cíl bylo vytvořeno šest hypotéz. K získání potřebných dat ke zpracování výzkumné části této práce bylo využito kvantitativního šetření s využitím nestandardizovaného dotazníku. Z výsledků výzkumného šetření bylo možné potvrdit pět ze šesti stanovených hypotéz. Bylo prokázáno, že s přibývajícím věkem dochází u lidí ve věku 50+ k závažným změnám u 26 hodnocených změn. Avšak nebylo potvrzeno, že životní změny u generace 50+ jsou přímo závislé na pohlaví, neboť nebyla prokázána statisticky významná souvislost mezi všemi testovanými změnami a pohlavím. Dále platí, že s přibývajícím věkem významně roste podíl těch, kteří hodnotí postoj ke změnám jako negativní. Také bylo zjištěno, že postoj mužů ke změnám je ve významně větší míře pozitivní než postoj žen. S přibývajícím věkem se respondenti přizpůsobují změnám ve svém životě se stále většími potížemi. Ale muži významně častěji uvádí, že jsou schopni přizpůsobovat se změnám bez potíží, kdežto ženy významně častěji potíže uvádí. Doporučením pro praxi je používání Adaptačního modelu Callisty Royové nejen při hodnocení potřeb u generace 50+, zejména pak využití modifikované ošetřovatelské anamnézy v praxi, která napomáhá komplexnímu posouzení pacienta/klienta. Mimo jiné práce přináší podněty pro další výzkumná šetření.

Abstract: The conceptual models in nursing care provide healthcare workers with a comprehensive philosophical-theoretical framework for provision of care to both healthy and ill individuals. They also contribute to develop nursing as a self-standing scientific discipline, supply a common language, an opportunity to make communication more efficient, to improve the provided care, they constitute a tool to evaluate the intervention results and last but not least, they support the education and the development of practice. The Calliste Roy's model, developed in the 1970s already and called "Adaptation model", understands the human as a holistic being that is in permanent interaction with the internal and external environment. According to the Roy's model, nursing is aimed at influencing the individuals' health in health, but also in illness, and at achieving their efficient adaptive behaviour. Our goal consisted in finding out the particularities of nursing care in clinical and community practice in the 50+ generation, under application of Calliste Roy's Adaptation model. Six hypotheses were formulated in collection with the set goal. Quantitative investigation under use of a non-standardized questionnaire was performed in order to get the data needed for processing of the research part of the work. The results of the investigation allowed confirming five out of the six hypotheses set. It was proved that with increasing age, 50+ people experience serious changes at 26 of the changes under evaluation. However, it was not confirmed that the life changes of the 50+ generation directly depend on gender, as no statistically significant connection between all changes tested and the gender was proved. It further applies that with increasing age, the percentage of individuals assessing the attitude to changes as negative rises significantly. It was also found out that the attitude of men towards changes is significantly more positive than the women's attitude. With increasing age, it is more and more difficult for the respondents to adapt to changes in their lives. However, men state significantly more often to be able to adapt to changes without difficulties, while women state difficulties significantly more often. A recommendation for practice consists in applying Calliste Roy's Adaptation model not only to assess the needs of the 50+ generation, but primarily in applying modified nursing case history in practice to support comprehensive assessment of the patient/client. The work brings stimuli for further research investigations, among other things.

Klíčová slova: sestra, koncepční model, Calliste Royová, dospělost, senior, stáří, potřeby, péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51155 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

HOTAŘOVÁ, Zdeňka. Využití koncepčního modelu Callisty Royové při hodnocení potřeb v generaci 50+. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz