Theses 

Uplatnění matek dětí se speciálními potřebami na trhu práce – Mgr. Jana Schwarzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Schwarzová

Bakalářská práce

Uplatnění matek dětí se speciálními potřebami na trhu práce

Mothers of children with special needs and their assertion on the labour market

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Uplatnění matek dětí se speciálními potřebami na trhu práce“ se zabývá problematikou matek pečujících o dítě se speciálními potřebami, jejich uplatněním na trhu práce. Teoretickou část tvoří dvě kapitoly. První kapitola definuje jedince se speciálními potřebami a popisuje specifickou situaci rodiny s dítětem s postižením. Druhá kapitola se zabývá trhem práce a zaměstnaností, přibližuje několikanásobné znevýhodnění matek dětí se speciálními potřebami na trhu práce a nabízí řešení formou alternativních pracovních vztahů. V empirické části jsou analyzovány rozhovory se třiceti matkami dětí se speciálními potřebami a výsledky kvalitativního výzkumného šetření jsou shrnuty v závěrečné interpretaci.

Abstract: This bachelor thesis called Mothers of children with special needs and their integration into labour market deals with the issue of mothers who take care of children with special needs and their opportunities in the labour market. Theoretical part consists of two chapters. The first of them defines individuals with special needs and describes the specific situation of families with a disabled child. The second chapter then deals with a theme of labour market and employment. It also draws nearer multiply disadvantage of mothers with handicapped children in the labour market and provides with solution in the form of alternative working relations. Empirical part is based on analysis of thirty interviews with mothers of children with special needs. Results of qualitative research are summarized in the final interpretation.

Klíčová slova: matky, speciální potřeby, děti se speciálními potřebami, hendikep, péče o děti se speciálními potřebami, rodina, trh práce, uplatnění/zapojení na trh práce, diskriminace, pracovní příležitosti, gendermothers, special needs, children with special ne eds, handicap, care of children with special needs, family, labour market, integration into the labour market, discrimination, job opportunity, gender

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 04:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz