Eva Bařinová

Diplomová práce

Aplikace Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozů

Application of Certified Methodology for Providing Personal Protective Equipment in a Nano-Particle Environment at Selected Operations
Anotace:
Diplomová práce poukazuje na nebezpečí nanočástic v pracovním ovzduší. První část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu nanočástice, způsoby expozice částicím u pracovníků a°fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálu, zejména toxicitu. Zmíněn je také obor nanotechnologie, druhy a principy přístrojů, kterými se měří výskyt nanočástic v ovzduší. Praktická část práce se věnuje měření expozice částicím …více
Abstract:
My thesis points out the danger of nanoparticles that are present in the air at workplace. In the beginning I focus on explaining the term nanoparticles, the ways of exposure of nanoparticles to workers and physicochemical properties of nanomaterial, especially toxicity. The field of nanotechnology, ways and principles how to measure the occurance of nanoparticles in the air is also mentioned. I devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Vendula Laciok
  • Oponent: Pavel Barták

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava