Pavla Franková

Bachelor's thesis

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín

Issue of biological treatment of wastewater in the wastewater treatment plant Český Těšín.
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje způsoby čištění odpadních vod na ČOV Český Těšín se zaměřením na biologický způsob čištění. V Úvodní části je charakterizována daná lokalita, další část je věnována vývoji odpadních vod na území města Český Těšín. Následuje popis procesu čištění odpadních vod. Poslední část se zabývá faktory, které ovlivňují průběh biologického čištění.
Abstract:
This bachelor describes the methods of waste water treatment plant in Český Těšín focusing on biological wastewater treatment method. In the introductory section of the site is characterized the assigned area, the next section is devoted to the development of wastewater in the town Český Těšín. Next part contains description of the wastewater treatment process. The last part discusses factors that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Tomáš Bouchal
  • Reader: Jaroslav Závada

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava