David Macho

Bakalářská práce

Charakteristika vrtné soupravy LOC 400 a příklady vrtných operací

The Characterization of LOC 400 Drill Rig and Example of Drilling Operations
Anotace:
V předložené práci je zpracována problematika a popis základních součástí vrtné soupravy LOC 400. K jednotlivým součástem je vždy uveden jejich účel a funkce. Jsou zde také popsány možnosti využití vrtné soupravy LOC 400 společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. s uvedenými příklady testovaných vrtných operací. Dále je popsána komplikace na vrtu, její příčina a varianty k odstranění této komplikace. Ačkoli …více
Abstract:
The thesis deals with the main parts of LOC 400 Drilling Rig for deep drilling, providing their description, purpose and function. It also lists and elaborates on the various usages and advantages of the rig, made by Huisman Konstrukce LLC., and gives particular examples of drilling operations. Further, a complication in the process of drilling, its causes and possible solutions are described. Although …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Klempa
  • Oponent: Michal Porzer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství