Theses 

Průběh řízení v prvním stupni, odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky podle správního řádu – Bc. Veronika Smolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Smolíková

Diplomová práce

Průběh řízení v prvním stupni, odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky podle správního řádu

First instance proceedings, appellate proceedings and extraordinary remedial measures under the Administrative code

Anotace: Diplomová práce si klade za cíl ukázat na přednosti i nedostatky správního řízení podle správního řádu, které se dotýká mnoha oblastí života naší společnosti, a tím i každého z nás, a to v porovnáním s občanským soudním řízením v procesu „judikalizace“ správního procesu. Práce podrobně rozebírá a objasňuje odborné právní pojmy spojené se správním řízením, a to počínaje vymezením obecných pojmů správní právo, veřejná správa a správní řízení. Zkoumá základní zásady správního řízení, na kterých je správní řád a tím i správní řízení postaveno. Dále se věnuje otázkám subjektů správního řízení, pravomoci a příslušnosti správního orgánu pro správní řízení. Rozebírá nejdůležitějšími instituty správního práva procesního, které porovnává s úpravou občanského soudního řízení. Podrobně se věnuje problematice průběhu správního řízení od zahájení řízení o žádosti a zahájení řízení z moci úřední, přes dokazování ve správním řízení, až po naplnění cíle správního řízení - vydání správního rozhodnutí, dále se věnuje přezkumnému řízení, rozebírá jednotlivé instituty řádných a mimořádných opravných prostředků. V práci jsou přehledně definovány právní, sociální i ekonomické důvody potřeby nové úpravy správního řádu. Za přínos této diplomové práce považuji předně komplexní podání výkladu problematiky správního řízení, dále porovnání stávající úpravy správního procesu s procesem civilním se závěrem o „judikalizaci“ správního řízení a vymezení přínosu a úskalí tohoto procesu jak pro správní orgány, tak i pro subjekty správního řízení, vůči kterým je veřejná správa vykonávána.

Abstract: This abstract aims to present advantages and disadvantages of the administrative procedures based on the procedural law. The procedural law influences many areas of living of each of us comparing to civil legal proceedings in the process of „judicaturization“ of administrative procedure. This work analyses in detail and illumines professional legal terms connected to administrative procedures, starting with determining of general terms such as administrative law, public service and administrative procedure. The work explores the basic principles of the administrative procedures on which the procedural law is based. Further, it pays attention to the questions of the subjects of the administrative procedures, competencies and jurisdiction of the respective authority for the administrative procedures. The work analyses the most important institutes of the administrative procedural law and compares it with the civil legal process. It analysis in detail the process of the administrative procedures from the commencement of the appeal, through the argumentation in the administrative procedures, until the goal of the administrative procedures – the release of the administrative decision. Further it analysis the revise procedure and the particular institutes of common and uncommon legal remedy. It defines legal, social and economical reasons of the necessity of new amendment of the procedural law. I believe that the contribution of this work is the comprehensive interpretation of the administrative procedure issue and also the comparison of the present administrative process with the civil process, including the „judicaturization“ of the administrative procedures and determining the benefits and difficulties of this procedure for the administrative bodies and for the subjects of the administrative procedures, to which the public service is performed.

Klíčová slova: veřejné právo, správní řízení, správní úřad, příslušnost, pravomoc, aplikace, zmatečnost, rozhodnutí ve správním řízení, usnesení, odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení, opravný prostředek, právní moc, zrušení, správní řád, spravedlnost, rozdíl, dispozitivní, kogentní, procesní institut, procesní norma, zákon

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Dana Římanová
  • Oponent: JUDr. Vladimír Čermák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz