Štefan Puckala

Diplomová práce

Analýza časových řad souřadnic vybraných permanentních GNSS stanic v Řecku

Analysis of the Time Variations of Station Coordinates on Selected GNSS Permanent Stations in Greece
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit posuny na řecké stanici Valyra, během sedmi zemětřesení, která se udála v roce 2012. Všechna zemětřesení měla magnitudo větší než 5. Při menším magnitudu se nedá jednoznačně prokázat posun. Vypočítané posuny jsou uvedené v tabulce. Samozřejmě i s grafickou přílohou všech sedmi zemětřesení.
Abstract:
The aim of the study was to determine shifts in the Greek Valyra station, within seven earthquakes that happened in 2012. All earthquake magnitude was greater than 5. For smaller magnitude cannot be unequivocally demonstrated shift. Calculated shifts are given in the table. Of course, with the graph all seven earthquakes.
 

Klíčová slova

Zemětřesení posun graf
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Ivan Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Práce na příbuzné téma