Bc. Šárka Mezeiová

Master's thesis

Obecně závazné vyhlášky obcí

Generally binding municipal ordinance
Abstract:
Ve své diplomové práci se věnuji problematice obecně závazných vyhlášek obcí vydávaných v samostatné působnosti. Na začátku zmíním některé základní pojmy týkající se veřejné správy. Rovněž je malá část práce věnována historii právních předpisů samosprávy na našem území, abych přiblížila jejich vývoj. V další části se zaměřím na obecné vymezení obecně závazných vyhlášek a jejich postavení v systému …more
Abstract:
In my dissertation I apply to the issue of generally obligatory municipality regulations, published in self-governing scope of activity. In the beginning I mention some basic terms related to the public administration. I also dedicate a part of my work to the history of legal regulations of a home rule in our territory to give an idea of their development. In the subsequent part I concentrate on general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní