Vít Korbaš

Diplomová práce

Monitoring vybraných toxických kovů v prachových částicích na termicky aktivním odvalu Heřmanice

Monitoring of Selected Toxic Metals in the Dust Particles from Burning Coal Waste Heap
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice termicky aktivních odvalů. V teoretické části jsou popsány faktory, které se podílí na jejich samovznícení. Je zde vysvětleno, jaký mají odvaly vliv na vznik prašnosti a jaký je vztah mezi rostlinami a prachovými částicemi. Stručně jsou charakterizovány toxické kovy arsen, kadmium, olovo a vanad. Součástí teoretické části práce je také popis odvalu Heřmanice …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of thermally active dumps. In theoretical part it describes the factors that are involved in their self-ignition. It explains how dumps contribute to create dustiness and relationship between plants and dust particles. Briefly, toxic metals arsenic, cadmium, lead and vanadium are characterized. Part of the first part of this diploma thesis is also a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Eliška Sarčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava