Bc. Ivana Kudláčková

Bachelor's thesis

Trestní působnost státního zastupitelství a Úmluva o právech dítěte

The Competence of a Public Prosecutor and Convention on the Rights of the Child
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o trestní působnosti státního zástupce, který je při své činnosti vázán limity vyplývajícími z Úmluvy o právech dítěte. V teoretické části je nastíněn historický vývoj mezinárodní ochrany práv dětí a právní předpisy upravující postavení mladistvého a státního zástupce. Důraz je kladen především na závazky vyplývající z Úmluvy o právech dítěte. V analytické části jsou rozebrány …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the competence of a public prosecutor which is limited by the Convention on the rights of the child. In the theoretical part of this thesis is outlined the historical development of international legal protection of children. The part also deals with current legislation concerning legal position of a juvenile and a public prosecutor. Emphasis is put on binding obligations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta