Eva Ardielli

Disertační práce

Vliv mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy států EU.

The Impact of International Organizations on the Modernization of Public Administration in EU Countries
Anotace:
Dizertační práce se zabývá problematikou modernizace veřejné správy v mezinárodním kontextu. Pozornost je věnována především zhodnocení vlivu mezinárodních organizací na modernizaci veřejné správy v zemích Evropské unie. Mezinárodní organizace vykazují snahu o prosazování stanovených politických hodnot a zásad v mnoha oblastech zájmu. Jednou z oblastí, do které výrazně proniká vliv mezinárodních organizací …více
Abstract:
International organizations show effort to the promotion of defined political values and principles in many areas of interest. One of the areas in which is significantly penetrating influence of international organizations is the area of governance and public administration. The subject of the thesis is therefore to analyze what values and recommendations are asserting by the international organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 10. 2015
  • Vedoucí: Martina Halásková
  • Oponent: Romana Provazníková, Karel Lacina, Elena Žárská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava