Jakub Ľalík

Diplomová práce

Vliv složení válcovaného drátu a technologie výroby na finální vlastnosti pneudrátu

The effect of rolled wire composition and technology of production on final properties of tyre wire
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vlivu chemického složení oceli a technologii výroby na finální vlastnosti pneudrátu. V teoretické části jsou popsány klíčové vlastnosti drátů a požadavky na jakost válcovaných polotovarů, určených pro výrobu pneudrátu. Jsou zde rovněž diskutovány poznatky o technologiích výroby pneudrátu a metodách hodnocení vstupních a výstupních produktů. V diplomové práci jsou studovány …více
Abstract:
Diploma thesis deals with effects of chemical composition of steels and production technology on final properties of cord-wires. In the theoretical part key properties of wires and quality requirements on rolled semi-products are discussed. Furthermore, technology of cord–wire production and methods of evaluation of input and output products are described. Diploma thesis deals with cord–wires manufactured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vlastimil Vodárek
  • Oponent: Jan Pszczolka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály