Theses 

The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns – Jan VÁLA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jan VÁLA

Bakalářská práce

The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns

The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns

Abstract: The main aim of this undergraduate thesis is to investigate the competition of individual means of expressing generic reference with the English nouns. This thesis contains theoretical background which is the first part of the work and also the analysis of the excerpts that follows the theoretical background. The theoretical background starts with the basic explanation of what a noun is and it also comprises the basic grammatical categories of nouns. Thereafter the category of definiteness is explained ? the whole idea interpreted by Belán, his terms reference and determination are explained. Also Chesterman?s idea of division of countability to three subcategories - locatability, inclusiveness and extensivity are added. It concludes with Dušková?s interpretation of definiteness. This thesis also deals with countability, its function and general diversion to countable and uncountable nouns. Also the Quirk?s problem of dual class membership is mentioned. Then, examples of nouns that can be countable or uncountable are mentioned and finally, Dušková?s partition of nouns on countable, uncountable and nouns that connect with low or high numbers is adverted. Next, reference is mentioned. At first, the general information is given, and then the chapter is divided to other two subchapters, each describing different type of reference ? generic and non-generic. The last chapter of the theoretical part deals with the usage of articles in generic and specific reference. The analytical part deals with 441 excerpts from a Stephen king?s novel, Duma Key (2008). The results of the research are provided with 5 graphs with percentage count. The results of the research are: 82% of the nouns used to describe generic reference are concrete and 18% are abstract. The most common occurrence of the generic reference is with the countable plural noun with the zero article 44.8% of the excerpts. Then uncountable 42.6% and countable singular nouns. This thesis submits only a limited number of examples of generic reference, so it cannot be taken as a general result.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit konkurenci jednotlivých prostředků vyjadřování obecné reference u anglických podstatných jmen. Tato práce obsahuje teoretickou bázi, což je první část této práce a také analýzu úryvků, která následuje teoretickou část. Teoretická část začíná základním vysvětlením toho, co je podstatné jméno, zahrnujíc základní gramatické kategorie podstatných jmen v anglickém jazyce. Poté je vysvětlena kategorie určitosti ? Základní popis je vysvětlen podle Belána, dále jsou vysvětleny pojmy jako reference a determinace. Také Chestermanova myšlenka rozdělení počitatelnosti do tří podkategorií - locatability, inclussiveness a extensivity jsou zmíněny. Tato část končí výtahem z Duškové. Tato práce se také zabývá počitatelností, což je funkce a obecné rozdělení substantiv na počitatelná a nepočitatelná. Dále je pak zmíněna dualita u počitatelnosti substantiv, kdy podstatné jméno může být i počitatelné tak nepočitatelné. Dále následují právě příklady substantiv, která mohou mít duální počitatelnost a nakonec následuje rozdělení substantiv dle počitatelnosti podle Duškové na počitatelná, nepočitatelná a podstatná jména, která jsou často spojována s nízkými nebo vysokými čísly. Následuje vysvětlení reference u podstatných jmen. Nejprve obecné informace a základní rozdělení reference na generickou a specifickou, pak je kapitola rozdělena do dalších podkapitol, z nichž každá popisuje daný typ reference. Poslední kapitola se zabývá využitím členů v generické a specifické referenci. Analytická část se zabývá 441 výňatky z románu Stephena Kinga, Duma Key (2008). Výsledky výzkumu jsou podpořeny 5 grafy s procentním vyjádřením. Výsledky tohoto výzkumu jsou: 82% z prostředků používaných k popisu obecné reference jsou konkrétní a 18% jsou abstraktní. Nejběžnější výskyt generické (obecné) reference je u počitatelných substantiv v množném čísle a s nulovým členem - 44, 8%. Následují nepočitatelná podstatná jména 42, 6% a počitatelná podstatná v čísle jednotném. Tato práce předkládá pouze omezený počet příkladů generické (obecné) reference, tak tento výzkum nelze brát jako obecné pravidlo.

Keywords: anglické substantivum, generická reference, specifická reference, počitatelnost, kategorie určenosti, kategorie čísla, reference a determinace, počitatelná a nepočitatelná substantiva, anglické determinátory, určité a neurčité členy

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50695 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

Jak správně citovat práci

VÁLA, Jan. The competition of individual means of expressing generic reference with English nouns. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 01:25, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz