Dana Flanderková

Diplomová práce

Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě k exploataci pro stáčírenské závody a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí

Protection of Mineral Water Resources versus Bottling Company Exploitations and Assessing Environmental Impacts of the Activity
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení ochrany a jímání zdrojů minerálních vod ve vazběna výstavbu stáčírenského závodu. Stáčírenský závod zasahuje významným způsobem doživotního prostředí v oblasti tvorby a vývěrů přírodních minerálních vod. Tato oblast jezahrnuta do zvláštního ochranného režimu, který reguluje veškeré činnosti v příslušnémregionu jenž nesmí narušit systém tvorby přírodních minerálních …více
Abstract:
The aim of presenting thesis was the evaluation of protection and intake of mineral watersprings in connection with construction of facility devoted to exploitation of this groundwater. The facility interferes in important manner to the environment in field of creationand seepage of natural mineral water. This field is involved in special protection mode. Allactivities in relevant region must not disturb …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaroslav Dvořáček
  • Oponent: Jiří Štěrba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava