Michal Klimas

Bakalářská práce

Externí instant messaging komunikační systém pro Virtlab

External Instant Messaging Communication System for Virtlab
Anotace:
Tato práce má za cíl vytvořit komunikační síť pro uživatele systému Virtlab za použití XMPP protokolu. Zabývá se výběrem a následným použitím XMPP serveru jako základ pro vytvoření komunikační sítě. Další část se zabývá výběrem dostupných webových XMPP klientů. Následně řeší implementaci vybraného webového XMPP klienta do webového rozhraní systému Virtlab.
Abstract:
This thesis aims to create a communication network for users of Virtlab system using the XMPP protocol. It deals with the selection and subsequent using the XMPP server as the basis for the creation of a communication network. Another part deals with the selection of available Web XMPP clients. Next solves the implementation of selected Web XMPP clients to the web interface of Virtlab system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Kateřina Bambušková
  • Oponent: Martin Milata

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika