Bc. Jan Holický

Master's thesis

Kriminalita mládeže jako patologický jev společnosti

Youth Crime as a Pathological Phenomenon of Society
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá kriminalitou mládeže. V první části jsou objasněny základní teoretické pojmy z oblasti kriminality mládeže, vlivy na kriminalitu mládeže, sociálně patologické jevy týkající se dětí a mládeže a jimi nejčastěji páchané trestné činy. Praktická část je zaměřena na analýzu kriminality mládeže v Karlovarském kraji a v okrese Cheb v letech 2015 – 2018 a její příčiny. Cílem této …viac
Abstract:
This thesis deals with juvenile crime. The first part explains the basic theoretical concepts of juvenile crime, the effects on juvenile crime, socially pathological phenomena related to children and youth and the most often committed crimes. The practical part is focused on the analysis of juvenile crime in Karlovy Vary region and in Cheb district and its causes between the years 2015 - 2018. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. Jaroslav Kerbic
  • Oponent: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law