Veronika Paláčková

Diplomová práce

Návrh konečného využití brownfieldu Zimný Důl

The Proposal for Final Redevelopment of Brownfield Zimný Důl
Anotace:
Tématem diplomové práce „Návrh konečného využití brownfield Zimný důl“ je seznámit čtenáře s návrhem na řešení budoucího využití konkrétní lokality. Cílem práce je analyzovat současnou situaci Zimného dolu a zpracovat návrhy na budoucí využití tohoto brownfield. Byly zpracovány 3 varianty různých řešení. Ke každé variantě byl zpracován ekonomický rozpočet a návrh vzhledu v terénu. V teoretické části …více
Abstract:
The topic of the thesis " The final use of brownfield Zimný důl" It should introduce the readers into the future of the specific location Zimný důl. The aim of the thesis is to analyze the current situation and to prepare the proposals for the future use of this brownfield. They processed three different options. The economical budget and the appearance in the field will be prepared for each options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Barbara Stalmachová
  • Oponent: Ivana Holková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství